Nettleiga i 2017

Hjå oss betalar bustader og hytter det same i nettleige

 

Her ser du korleis det du betalar i nettleige blir fordelt; 51% går direkte til Voss Energi Nett og nyttast til å driva, vedlikehalda og byggja nytt linjenett. 6% går til regionalnettet, dvs BKK, medan heile 43% går direkte til staten i form av forbruksavgift, bidrag til Enova og mva.

Målaravlesing frist 1. november Kundeweb Nett Logg inn på kundeweb

Driftsmeldingar

2017-07-03 NB! Målaravlesing og nytt kundesystem

I samband med omlegging til nytt kundesystem har me gjort ei stipulering av målarstand på alle kundane våre. Når du legg inn målaravlesing kan det vera at du får ein svært låg målarstand. Dette skuldast at stipuleringa vart utført 27. og 28.6. Du vil uansett få korrekt forbruk for perioden mai+juni når ein legg saman stipulert forbruk med di siste avlesing.

Du kan difor levera målarstand som normalt, men dersom du får minus på forbruket ditt, så kan du gjerne ta kontakt med oss på 56528300.

Voss Energi - Vinter Voss Energi - Vinter 2